La llista d’auditories que us esmentem a continuació voleu emmarcar l’estat d’actius respecte a cadascun dels capítols esmentats. Té com a objectiu definir el punt de partida de possibles actuacions
per assolir objectius concrets de cada àmbit assenyalant làmbit dactuació i els costos associats.

1.

Auditoria de compliment
amb el reglament Taxonomia

2.

Auditoria d’actius atenent
al criteri de salut

3.

Auditoria d’actius atenent
al criteri de sostenibilitat

4.

Auditoria d’actius prèvia
per transformar-la basada
en criteris ESG

5.

Auditoria prèvia per a la certificació
d’actius, i la determinació
de conveniència