Entenem la investigació com l’exercici necessari perquè l’evolució i la majoera sigui una cosa constant en els nostres projectes.

A partir d’aquí, determinar on posem els recursos. Quines matèries percebem que mereixen la nostra atenció per apropar-nos a l’propòsit d’aconseguir projectar i construir millors edificis. Investigar en col·laboració amb una xarxa d’empreses, instituts i universitats garantint així l’optimització dels recursos disponibles.

Crea i projectar incorporant el coneixement adquirit, posant-nos com a repte millorar el resultat final en cada nou projecte. Menys emissions nocives, menys desgast, major reutilització. Més confort, major benestar. Aconseguir que el resultat d’aquesta equació tan complexa d’escriure que és la percepció de confort i benestar ens doni cada vegada una nota més gran.

El contacte i el treball diari amb àmbit universitari i amb el teixit científic ens garanteixen estar a l’avantguarda de el coneixement

Investiga amb nosaltres 1

A dia d’avui els esforços en matèria d’investigació se centren en dos eixos: el tractament i recerca de solucions per obtenir i garantir una millor qualitat d’aire interior, i en la implementació de solucions aplicades a la gestió de l’aigua, tant per minimitzar la minva d’aquesta sense perjudicar el confort com per maximitzar la qualitat de la mateixa a l’usuari amb independència de la qualitat i les característiques de l’aigua subministrada pel proveïdor local.

Altres àmbits en què hem o estem treballant són en un manual de processos de instal·lacions biocompatibles. I en l’elaboració d’un inventari de materials aptes per a la seva incorporació en espacis habitables. De la mateixa manera estem finançant un ambiciós projecte que incorpora el treball de deu i vuit metges, sis arquitectes, tres arquitectes tècnics, quatre enginyers, dos biòlegs, dos químics, un neuropsicòloga i una ambientalista que té com a propòsit definir i identificar els paràmetres que poden permetre definir què és i que no és un edifici sa o un espai saludable. Aquest treball veurà la llum a mitjans de 2.020 i és un projecte que vam realitzar en col·laboració amb el Green Boulding Council.

Universidades

U.A.B., facultad de económicas, medicina y arquitectura.


U.B., facultad de arquitectura.


Escola de Arquitectura del Vallés.


Universitat Rovira i Virgili, facultad de arquitectura.


Institutos y empresas de investigación:

Institut Leitat


Starlab s.l.


Neuroelectrics s.l.


C.S.I.C., Consejo superior de investigaciones científicas.


Fundaciones y asociaciones:

CBGe Green Building Council España


Despachos de arquitectura e ingenieria:

Despacho de tramitación y gestión de patentes:

Intelect


Para más información sobre el contenido de estas líneas de investigación le invitamos a contacte con la dirección de correo: thinkinghaus@hausespaisquerespiren.com

H.A.U.S destina el 30% de los beneficios obtenidos a investigación, ya sea financiando trabajos de fin de grado, tesis doctorales, encargando estudios monográficos sobre materias susceptibles de ser incorporadas a nuestro porfolio de proyectos, en el desarrollo de patentes y en destinar recursos a programas de investigación compartidos con la administración pública como los programas Innotec o los programas europeos H2020.

Desde aquí os animamos a hacernos llegar vuestras propuestas de colaboración. Ya si sois una (1) empresa de materiales o sistemas de construcción que precisáis de colaboraciones o de proyectos / edificios piloto para testar o para generar “showcases”, relatos de referencia o de éxito, estamos dispuestos a estudiar y tratar de buscarles encaje o de testarlos en nuestro HausLab de soluciones Health&Sust, como si sois (2) estudiantes que tenéis interés o conocimiento en alguna materia que creáis puede ser susceptible de nuestro interés, y queréis llevar a cabo vuestro trabajo de fin de grado o vuestra tesis doctoral sobre ello, estamos abiertos a considerar una cofinanciación del proyecto.

Este epígrafe es también un ofrecimiento a (3) despachos de ingeniería y de arquitectura que estén buscando un promotor para llevar a cabo proyectos que puedan ser representativos de un cambio de modelo que nos acerque al propósito fundacional de H.A.U.S. , en estos casos podemos presentar vuestra propuesta a nuestra red de inversores / promotores con el ánimo de dar viabilidad a vuestro proyecto.

Por último estamos (4) con predisposición absoluta a estudiar nuestra participación como empresa partner o piloto en proyectos tanto europeos como estatales.