1.

Estudi dels impactes
positius basats en
principis ESG

Des que a inicis de la dècada passada es va començar a donar forma als principis d’actuació ESG fins que més recentment s’han començat a concretar indicadors que mesurin l’impacte generat per l’aplicació d’aquests principis, ens hem vingut formant i treballant en l’obtenció i mesurament d’indicadors que ens permetessin mesurar impacte, aquesta acreditació mesura això.

1.1 Estudi d´Impacte Ambiental

Estudi que analitza els impactes generats en matèria ambiental.

1.2 Estudi d’impacte a través de la governança

Estudi que detalla com impacten positivament els criteris ESG aplicats a la gestió i governança del projecte.

1.3 Estudi d’Impacte Social

Estudi que analitza els impactes generats en matèria social. ( Salut, mobilitat, comunicacions, educació, resiliència, etc.)

ESG

2.

Estudi i/o acreditació de
emplenament amb Taxonomia

Estudis i/o acreditacions de compliment normatiu i/o amb els principis ESG (ASG) 1A finals del 2019 la Comissió Europea va comunicar l’aprovació del Green Deal, amb l’objectiu d’aconseguir ser un continent neutre en carboni el 2050. Un objectiu previ del pla és assolir una reducció del 55% dels G.E.I. el 2030.

El sector de la construcció és el responsable del 36% de les emissions de G.E.I. generades., i és per això que aquest pla ens afecta directament i assenyala aquests àmbits d’actuació per assolir els objectius proposats:
Adaptació al´entorn, resiliència al canvi climàtic, gestió responsable del consum d´aigua, potenciar els criteris d´economia circular, actuació sobre els recursos, eradicació de substàncies perilloses i/o contaminants, protecció d´ecosistemes i biodiversitat, foment de l´ús de la fusta i que aquesta tingui una procedència en
explotacions de gestió responsable.

En base a allò exposat us ajudem a definir les estratègies idònies per reduir emissions, analitzem el vostre parc construït o aquell que es tingui intenció d’adquirir, determinant els nivells d’emissions, com reduir-lo i quins costos associats tindria cada actuació.

3.

Estudi i/o acreditació de
compliment del marc
Level’s

levels Com en el cas de la Taxonomia, som part de la primera generació de professionals preparats per avaluar l‟adequació d‟actius i projectes al marc Level’s, marc legal promulgat i impulsat per la Comissió Europea per aconseguir edificis sostenibles. Aquest marc cerca reunir tots els participants d’un projecte per utilitzar una mateixa terminologia i criteris semblants per tal de millorar el comportament dels edificis. Mitjançant l’anàlisi del cicle de vida complet dels edificis, aborda el seu immens potencial per reduir les emissions, definir fluxos de recursos circulars eficients i contribuir a la salut i el benestar d’aquells que n’acabessin sent usuaris.