1.

Assessorament i consultoria a
matèria de sostenibilitat

Des del desig d’optimitzar i minimitzar l’impacte ambiental generat durant la fase de construcció i al llarg de tota la vida en ús, acompanyem els equips involucrats en el disseny del mateix així com els gestors d’obra, sigui un Project Manager, sigui l’interlocutor de l’oficina tècnica del promotor, o la mateixa constructora, per ajudar-los a assolir-ho.
Entenent el projecte, estudiant-lo, analitzant-lo i avaluant-lo per poder proposar en base a uns objectius i un pressupost assignat. Tenim en compte múltiples criteris dels que podeu trobar més detall a continuació:

Analitzar l’entorn és imprescindible per fer-ne un bon
diagnòstic del lloc abans de poder definir estratègies en un
projecte. L’anàlisi de clima, soroll existent, biodiversitat,
existència d’aigua o gas radó en serien un exemple

1.1.1 Anàlisi bioclimàtica
1.1.2 Altres aspectes que cal valorar sobre l’entorn

L’informe de resiliència i adaptació al canvi climàtic previ al disseny d’un edifici és una estratègia que permet construir avui dia edificis del futur.

Simulacions dinàmiques energètiques, diagnosi del resultat i propostes de millores per optimitzar la demanda, i ser eficients en el consum. Estudis
previs denergies renovables.

1.3.1 Anàlisi i determinació de la demanda energètica
1.3.2 Determinació de la classificació energètica
1.3.3 Sistemes H.V.A.C.
1.3.4 Anàlisi i determinació de fonts d’energia

energia

Realització destudis i assessorament de materialitat del projecte, prioritzant temes de toxicitats i salut, així com aspectes deconomia circular, tant en obra nova com rehabilitació.

energia

Anàlisi i propostes dels aspectes de circularitat que cal integrar en un projecte. Estudis de gestió de residus o pla ambiental al cicle de vida. Realització destudis de ledifici més enllà de la implementació en aspectes materials.

1.5.1 Realització del passaport de l’edifici
1.5.2 Realització del banc de materials
1.5.3 Aplicació pràctica dels criteris de circularitat
1.5.4 Realització del Pla Ambiental
1.5.5 Gestió de residus
1.5.6 Estudi de flexibilitat d’usos i espais

circularidad

L’aigua és un bé escàs que cal protegir, mantenint el cicle natural de l’aigua al nostre entorn. S’estudien i es fan propostes en temes com la reducció de cabals en aparells sanitaris, la recuperació d’aigües pluvials i la recuperació d’aigües grises.

agua

2.

Assessorament i consultoria a
matèria de salut

A partir d´una primera observació del projecte, i de totes les circumstàncies que l´acompanyen, duem a terme un procés d´avaluació i anàlisi per després poder proposar les actuacions més convenients per aconseguir maximitzar l´impacte positiu en salut, confort i benestar. Per això duem a terme una detallada revisió dels capítols que us detallem a continuació.

Conèixer les condicions ambientals sobre les quals construirem per determinar en fase de disseny, quins són les prioritats a atendre, què és més necessari, més convenient, i quines oportunitats ens ofereix l’entorn.

2.1.1 Qualitat del sòl
2.1.2 Anàlisi bioclimàtica
2.1.3 Estudi lumínic
2.1.4 Anàlisi de toxicitat ambiental
2.1.5 Toxicitat electromagnètica
2.1.6 Toxicitat radioactiva
2.1.7 Contaminació acústica
2.1.8 Aire de l’entorn de proximitat
2.1.9 Aigua de subministrament

A través d’una primera observació del projecte, i de totes les circumstàncies que l’acompanyen, duem a terme un procés d’avaluació i anàlisi per poder proposar després les actuacions més convenients per aconseguir maximitzar l’impacte positiu en salut, confort i benestar. Per això duem a terme una detallada revisió dels capítols que us detallem a continuació.

2.2.1 Nutrients
– Aire. Toxicitat Física: electrocontaminació.
Toxicitat Química. Toxicitat Biològica.
– L’aigua com a nutrient

2.2.2 Confort lumínic i visual
2.2.3 Confort acústic
2.2.4 Confort tèrmic
2.2.5 Materialitat
2.2.6 Mobilitat i sociabilitat
2.2.7 Ergonomia, adaptabilitat i accessibilitat.
2.2.8 Integració del medi natural. Biofí ia
2.2.9 Seguretat

materia de salud

3.

Estudis enfocats
a l’ús de l’edifici

L’ús de l’edifici, que en part determina també el perfil d’usuari, les hores d’ús, etc., mereix també una anàlisi que atengui les particularitats que se’n deriven. Aquest és el propòsit daquesta eina, que analitza i proposa situant les particularitats dels usos en primer pla.

En el cas de l’optimització de projectes de rehabilitació, tot i no ser-ne un ús, hem cregut oportú donar un tractament molt cenyit a la idiosincràsia que poden presentar projectes de rehabilitació marcats sovint per limitacions o circumstàncies de tipus urbanístic o patrimonial.

Assessoria i consultoria 1

3.1 Optimització de projectes de
residències sènior i geriàtrics

3.2 Optimització de projectes d’escoles i centres docents
3.3 Optimització de projectes d’oficines
3.4 Optimització de projectes d’hotels
3.5 Optimització de projectes residencials
3.6 Optimització de projectes de rehabilitació

4.

Assessorament en projectes de
monitorització i sensorització de
edificis

La sensorització d’espais per obtenir les diferents variables que acaben conformant el mapa de toxicitat o insalubritat ambiental i que després haurem de monitoritzar i gestionar s’està convertint cada cop més, en un afany necessari. Disposem de més de 32 KPi que utilitzem segons necessiti el projecte, donat el seu ús i la seva ubicació fonamentalment. Amb això
aconseguirem fer una gestió no només eficaç sinó també responsable per garantir les millors condicions de confort possibles per als que hi visquin, treballin, estudiïn o descansin.

5.

Assessoria comercial, Com
convertir en valor percebut les
millores realitzades?

Gairebé tan important com la incorporació de solucions, sistemes i materials per augmentar els nivells de salut, confort i benestar així com per disminuir limpacte ambiental generat, sostenibilitat; és saber traslladar tot aquest esforç a l’àmbit comercial, a la venda.
Convertir en valor perceptible pel client i/o usuari els costos incorreguts. Aquest apartat contempla una doble actuació, una adreçada als equips comercials, l’altra als clients o usuaris.

asesoria comercial

6.

Informes comparatius respecte
projectes similars

Analitzem quines característiques, punts forts i febles té
projectes que podem considerar competència per la seva
localització i preu, establint punts febles i forts, així
com a aspectes diferencials del nostre projecte.

7.

Estratègies per possibilitar la
captació i retenció de talent a
mitjançant la millora de les condicions
ambientals procurats als
espais de treball i de fer-ho amb
criteris i solucions sostenibles

Informes recents de consultores de recursos humans posen
de manifest, com a any a any, els criteris que mouen a les
noves generacions de graduats de nivell alt o molt alt a
optar per una empresa o una altra, inclouen, més enllà de la possibilitat
de participar en un projecte atractiu i de percebre’n una
remuneració estimulant, nous drivers entre els quals
apareixen les condicions ambientals i arquitectòniques del lloc
de treball, així com el grau de compromís ambiental de la
empresa contractant. Ajudar-los a maximitzar aquests punts, ja sigui
sobre edificis o instal·lacions existents, així com sobre
projectes dobra nova, és el propòsit daquest informe.

8.

Actuacions supra normatives
dirigides als departaments de
prevenció de riscos

Més enllà del normatiu, del exigit, plantegem la
incorporació de millores sobre els espais de treball que
afectaran directament i positivament el confort ambiental, i en
conseqüència al benestar, rendiment i disminució de
accidentalitat laboral.