Auditoria de salut

L’auditoria de salut consisteix a determinar el grau de salubritat d’un espai i les mesures correctores que es proposen per a maximitzar aquest graderia de salubritat tenint en compte els condicionants que el propi espai/ edifici tinguin. L’auditoria respon a la recollida i avaluació d’indicadors creats per H.A.O.S i que s’engloben en els capítols de:

Qualitat d’aire.
o Indoor/outdoor.
o Sistemes de climatització i ventilació.
o Presència de materials potencialment nocius en revestiments.
o Factors humans. Densitat, distribució i mobilitat.
o Mesurament de partícules i substàncies potencialment nocives ()
o Anàlisis de presència de comunitats bacterianes i/o parasitàries.

Qualitat de l’aigua.
o Anàlisi física, químic i bacteriològic.
o Presència de comunitats bacterianes.

Confort acústic.
o Mesurament de nivells acústics

Confort lumínic.
o Mesurament de lluminositat i temperatura de color.

Confort tèrmic.
o Mesurament d’oscil·lacions i localització d’humitats.

Atles de camps i freqüències.
o Mesurament de presència i intensitat de freqüències i camps elèctrics i electromagnètics.

Presència d’elements bio.

Altres aspectes lligats al confort ambiental.

Amb la bateria d’indicadors resultant i definint un pressupost es realitza un exercici d’ordenació de prioritats sobre la base d’una equació cost/benefici i tenint en compte factors com l’ús, el perfil d’usuari i la localització de l’edifici.

Auditoria de sostenibilitat

L’auditoria de sostenibilitat consisteix a determinar quant sostenible és l’edifici a analitzar. L’avaluació es refereix als següents capítols:

Eficiència energètica:
o Anàlisi de la demanda energètica de l’edifici.
o Anàlisi de consums de les fonts energètiques intervinents. o Determinació del pes d’energies renovables sobre el total. o Balanç energètic final.

Anàlisi de la gestió de residus. (si escau)

Sobre la base de les dades obtingudes, l’auditoria inclourà una llista de recomanacions a realitzar ordenades sobre la base d’ una equació cost/benefici.

En aquells projectes on ja es disposi d’equip un tècnic propi, H.A.U.S. ofereix el servei d’assessoria i consultoria sobre aquelles matèries en què el client entengui que puguem enriquir el seu projecte:

Els capítols que podem tractar de manera singular i que entenem que són integrables en projectes liderats per un altre gestor són:

Instal·lacions : Realització i execució de projecte d’instal·lacions HVAC, Il·luminació i Xarxes amb criteris de biocompatibilitat.
Radiacions electromagnètiques : Gestió i tractament d’ones, camps i radiacions.

Aigua : Anàlisi i tractament de l’aigua de consum, així com de
aigües pluvials, grises i fecals.

Materials : Tractament i definició de l’atles de materials. Identificació de possibles toxicitats i recerca d’alternatives atenent a l’equació de cost / benefici tant pel que fa a l’eix mediambiental com l’eix salut.

Pell interior de l’edifici : Assessorament específic sobre revestiments i pintures.

Ventilació : Sistemes de ventilació i tractament d’aire interior no associat a materials.

Consums : Traçabilitat i monitorització de sistemes, fluxos i consums en fase d’ús de l’edifici.

H.A.U.S. H&S monitoring

Aquest programa és un exercici d’anàlisi d’un projecte, aquest en la fase que aquest, i que analitza, identifica i proposa mesures i millores que apropin el projecte a una objectiu més saludable i més sostenible respecte al medi ambient.
El conjunt de mesures s’ordena atenent a un criteri de cost-benefici i decidir així quines d’aquestes s’escometen, optant per aquelles millores que provoquessin una major aportació respecte a cada euro invertit.

Les ràtios que fem servir per ordenar les propostes són:
• kg de CO2 evitat. Petjada de CO2 provocada.
• Petjada d’aigua produïda.

«Healthiers»
Els healthiers són unitats de mesura creades per H.A.U.S, que tracten d’assignar unitats de salut incorporades a un sistema, solució o material, respecte un perfil d’usuari conegut i definit. (Saber més sobre els healthiers)

Auditoria i consultoria 1

El conjunt de propostes, mesures o millores d’un projecte s’analitzen atenent a un criteri de cost-benefici que l’acostin a un objectiu més saludable i més sostenible respecte al medi ambient.