HOTEL QGAT FASE II

La segona fase de l’Hotel Qgat es construirà amb criteris Passive

La segona fase de l’Hotel Qgat es construirà amb criteris Passive. En paral·lel destacarà per incorporar els últims avenços en confort acústic i en confort lumínic. El procés de selecció de materials atendrà un doble criteri de salubritat / innocuïtat i de sostenibilitat. La salubritat es concreterá en el compromís de no incorporar materials que continguin substàncies potencialment tòxiques en nivells superiors als que l’OMS considera, criteri molt més exigent que l’exigit per l’administració espanyola.

També apliquem criteris de biocampatibilidad pel que fa a el tractament de les ones i els camps elèctrics i electromagnètics, en ambdós casos aquest afecta la instal·lació de la xarxa elèctrica i de la ubicació i elecció de la presa de terra.

Pel que fa a el compromís envers la sostenibilitat dels esfuerxo es concentren en minimar l’impacte ambiental mesurat en emissions de CO2 provocades i en compensar les mateixes amb la plantació d’arbres que compensin el dany generat.
Aquesta segona fase, augmentarà en 70 habitacions la capacitat de l’hotel Qgat, inclourà piscina interior climatitzada i nous espais per a esdeveniments i congressos. A nivell de sostenibilitat serà registrat per obtenir la certificació de 4 fulles verdes i serà un edifici amb certificació energètica A.